วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการขายแบบ B2B (สุดยอดมาก)

บอกกันก่อนเลยว่าผมเป็น “แฟนตัวยง” ของสุดยอดโปรแกรม Chatbot ที่ชื่อว่า ChatGPT ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้แบบฟรีๆ ผ่านลิ้งก์นี้ครับ: https://chat.openai.com/

ความสุดยอดของ AI Chatbot คือ มันเป็นสมองกลที่รอบรู้ไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะงานที่ผมทำ ไม่ว่าจะเป็นการขาย การทำบทความ วีดีโอต่างๆ ต้องบอกว่า ChatGPT ทำให้งานของผมง่ายไปซะทุกเรื่องเลยทีเดียว ผมจึงขอคัดเน้นๆ ว่า ChatGPT สามารถทำให้การขายแบบ B2B ของคุณง่ายขึ้น ยอดขายดีขึ้น ได้อย่างไรบ้าง ดังนี้ครับ

1. ถาม ChatGPT ในการตอบข้อโต้แย้งหรือคำถามที่พบบ่อยผ่านอีเมล

โดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ หรือส่งอีเมลให้ดูโปรฯ คุณถามเจ้า ChatGPT ได้เลยเพื่อให้ช่วยคิดคำตอบที่เหมาะสมและเอามาประยุกต์กับการสื่อสารกับลูกค้าจริงได้ ตัวอย่างเช่น

“please help me reply customer politely about the price in this project cannot reduce” ผมถามว่าช่วยตอบลูกค้าให้หน่อยแบบสุภาพว่าราคาลดไม่ได้แล้ว คำตอบที่ได้คือ

ChatGPT ตอบ

Certainly! Crafting a polite and clear response about the inability to reduce prices requires a delicate touch. Here’s an example you can customize for your specific situation:


Subject: Regarding Project Pricing

Dear [Customer’s Name],

I hope this message finds you well. Thank you for your inquiry and the opportunity to work together on your project.

I truly appreciate your interest and am grateful for the chance to discuss the pricing aspect. After careful consideration and thorough analysis, our team has established the current pricing structure to ensure that we can deliver the highest quality and meet the project’s unique requirements.

While I understand the importance of budget considerations, I regret to inform you that, at this time, we are unable to revise the pricing for the project. Our commitment is to provide exceptional value, and any adjustments to the pricing could compromise the quality and level of service we aim to deliver.

That being said, I am more than happy to explore alternative solutions or discuss any specific concerns you may have regarding the project scope or deliverables. Our goal is to tailor our services to meet your needs as closely as possible.

Thank you for your understanding, and I look forward to continuing our collaboration. Should you have any further questions or if there’s anything specific you’d like to discuss, please feel free to reach out.

Best regards,

[Your Full Name] [Your Position] [Your Company Name] [Contact Information]

ลองเอาไปแปลไทยดูนะครับ ข้อความนั้นสละสลวยมาก

╔═══════════╗

การขายยุค AI และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแบบนี้ ติดตามกูนี่แหละเซลล์ร้อยล้านแบบวีดีโอได้ใน YouTube- คอนเทนต์วีดีโอด้วยความรู้ระดับโลกตลอด 365 วัน ที่นี่ YouTube.com/@sales100million

╚═══════════╝

2. ช่วยสร้างลีดและคัดกรองลีด

ตอนนี้ ChatGPT มีบริการให้ซื้อลิขสิทธิ์ในการติดตั้งให้มันตอบลูกค้าอัตโนมัติบนเว็ปไซต์ของคุณ ความเทพที่เหนือกว่า Chatbot ธรรมดาคือ ChatGPT สามารถแนะนำ ตอบข้อสงสัย หรือเคลียร์ข้อโต้แย้งราวกับคนจริงๆ มาตอบอยู่ตรงหน้า แถมยังเร็วและไม่ซื้อบื้อแบบ Chatbot ที่ต้องตอบตามสคริปต์เท่านั้น ผลก็คือลูกค้าเข้าชมเว็ปไซต์และได้รับการดูแลดียิ่งขึ้น ลูกค้ามุ่งหวังจึงกลายเป็นลูกค้าจริงได้มากขึ้น

3. สร้างอีเมลที่เหมาะสมได้ทุกรูปแบบ

โต้ตอบอีเมลนั้นทำได้แบบหวานหมูมาก คราวนี้จะใช้ ChatGPT ในการสร้างอีเมลที่ดูโปรฯ และสละสลวยก่อนนำส่งให้ลูกค้า มาดูตัวอย่างการสร้าง Introduction Email ในการแนะนำบริษัทเพื่อให้ลูกค้าสนใจและตอบเรากลับมาเร็วที่สุด ดังนี้ครับ

“Please write email to introduce customer about AI influencer and 3d billboard in short paragraph” จงเขียนอีเมลแนะนำบริษัทให้ลูกค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI Influencer และ 3D ปายโฆษณาแบบสั้นๆ ให้หน่อย

ChatGPT ตอบ

Subject: Elevate Your Brand Presence with AI Influencers and 3D Billboards

Dear [Customer’s Name],

I hope this email finds you well. I am excited to introduce you to the cutting-edge possibilities of our AI Influencer and 3D Billboard solutions. Our AI Influencers seamlessly blend advanced artificial intelligence with authentic engagement, ensuring a dynamic and personalized connection with your audience. On the other hand, our state-of-the-art 3D Billboards provide a visually stunning and immersive experience, capturing attention in ways traditional advertising cannot. Together, these innovations offer a unique and impactful approach to elevate your brand’s presence and create a lasting impression. I would be delighted to discuss how these solutions can specifically benefit your marketing strategy. Are you available for a brief call at your convenience?

Best regards,

[Your Full Name] [Your Position] [Your Company Name] [Contact Information]

เรียกได้ว่าใช้เวลาแค่ 3 วินาทีเท่านั้นครับ

4. ใช้ ChatGPT ในการช่วยแนะนำวิธีการทำ Slide นำเสนอแบบมืออาชีพ

ผมจะลองสั่งให้ ChatGPT ทำ Guideline สไลด์ Powerpoint ที่ดูโปรฯ ผลที่ได้เป็นแบบนี้ครับ

“please help me design powerful slide guideline for AI Influencer and 3D Billboard solution”

ChatGPT ตอบ

Certainly! Crafting a powerful slide guideline for your AI Influencer and 3D Billboard solution involves combining key information with visual elements. Here’s a suggested structure for your slide:

Slide 1: Title Slide

 • Title: “Revolutionize Your Brand Presence”
 • Subtitle: “AI Influencer & 3D Billboard Solutions”
 • Your Company Logo

Slide 2: Introduction

 • Briefly introduce the concept of AI Influencers and 3D Billboards.
 • Use visuals: Side-by-side images of traditional advertising and a dynamic AI Influencer with a captivating 3D Billboard.

Slide 3: The Power of AI Influencers

 • Header: “AI Influencers: A Personalized Connection”
 • Key Points:
  • Explain how AI Influencers use advanced algorithms for personalized engagement.
  • Showcase examples of AI Influencers in action.
  • Highlight benefits: Authenticity, 24/7 availability, and data-driven content.

Slide 4: 3D Billboards Unleashed

 • Header: “3D Billboards: Captivating Audiences”
 • Key Points:
  • Showcase visually stunning 3D Billboard examples.
  • Explain the immersive experience and impact on audience engagement.
  • Highlight benefits: Increased visibility, unique brand positioning, and memorable experiences.

Slide 5: Synergy in Action

 • Header: “Synergizing AI Influencers with 3D Billboards”
 • Key Points:
  • Showcase combined visuals of AI Influencers interacting with content on 3D Billboards.
  • Explain how this synergy creates a powerful, multi-dimensional brand experience.

Slide 6: Real Results & Case Studies

 • Header: “Driving Results: Real-world Impact”
 • Showcase before-and-after results using AI Influencers and 3D Billboards.
 • Include metrics such as increased brand awareness, engagement rates, and conversions.

Slide 7: Tailoring Solutions to Your Brand

 • Header: “Customized Solutions for You”
 • Explain how your company tailors AI Influencer and 3D Billboard solutions to meet specific brand needs.
 • Showcase flexibility in design and content to align with unique brand identities.

Slide 8: Why Choose [Your Company]

 • Header: “Partner with Excellence”
 • Highlight key differentiators, including expertise, innovation, and a proven track record.
 • Include a call-to-action inviting them to explore this transformative partnership.

Slide 9: Next Steps

 • Header: “Let’s Elevate Your Brand Together”
 • Include contact information for further inquiries or discussions.
 • Provide a clear call-to-action, such as scheduling a consultation or requesting a demo.

Remember to balance text with visuals, ensuring your slides are visually appealing and easy to grasp in a short presentation. Use high-quality images and minimal text for impact.

╔═══════════╗

การขายยุค AI และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นแบบนี้ ติดตามกูนี่แหละเซลล์ร้อยล้านแบบวีดีโอได้ใน YouTube- คอนเทนต์วีดีโอด้วยความรู้ระดับโลกตลอด 365 วัน ที่นี่ YouTube.com/@sales100million

╚═══════════╝

5. ใช้ ChatGPT ในการทำวิจัยหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวงการธุรกิจที่คุณทำ

เพื่อให้ได้ไอเดียใหม่ๆ หรือความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง รับรองว่าได้วิธีการหาลูกค้าใหม่อีกเยอะ ดังนี้ครับ

“2024 AI Influencer and 3d Billboard trends in Thailand with example of potential customer”

ChatGPT ตอบ

As of my last knowledge update in January 2022, I don’t have specific information on trends for 2024. However, I can provide you with potential trends and examples based on the trajectory of technology and marketing practices up to that point. Be sure to verify with up-to-date sources closer to 2024. Here are some potential trends:

1. AI Influencers:

Trend:

 • Hyper-Personalization: AI Influencers becoming more adept at understanding individual preferences and tailoring content accordingly.

Potential Customer Example:

 • Retail Brands: E-commerce platforms leveraging AI Influencers to provide personalized product recommendations and style advice.

2. 3D Billboards:

Trend:

 • Immersive Experiences: 3D Billboards evolving to offer more immersive and interactive experiences, integrating augmented reality (AR) or virtual reality (VR) elements.

Potential Customer Example:

 • Tourism Industry: Travel agencies using 3D Billboards with AR features to showcase destinations, allowing viewers to virtually explore and plan their trips.

3. Cross-Platform Integration:

Trend:

 • Seamless Integration Across Channels: AI Influencers and 3D Billboards seamlessly integrating with various digital platforms for a consistent brand experience.

Potential Customer Example:

 • Entertainment Industry: Movie studios employing AI Influencers to engage with fans on social media and using 3D Billboards in digital campaigns for movie releases.

4. Data-Driven Strategies:

Trend:

 • Advanced Analytics: AI-driven analytics tools providing deeper insights into customer behavior and campaign performance for both AI Influencers and 3D Billboards.

Potential Customer Example:

 • E-commerce Platforms: Online retailers using AI analytics to optimize influencer collaborations and 3D Billboard placements based on customer preferences.

5. Sustainability and Social Responsibility:

Trend:

 • Green Advertising: Brands adopting AI Influencers and 3D Billboards with messaging centered around sustainability and social responsibility.

Potential Customer Example:

 • FMCG Companies: Fast-moving consumer goods companies using AI Influencers to promote eco-friendly products and incorporating sustainable themes in 3D Billboard campaigns.

6. Localized and Cultural Relevance:

Trend:

 • Cultural Sensitivity: AI Influencers and 3D Billboards incorporating local culture and language nuances for more effective engagement.

Potential Customer Example:

 • Food and Beverage Chains: Restaurants using AI Influencers and 3D Billboards to promote new menu items with content that resonates culturally.

7. Interactive 3D Billboards:

Trend:

 • Interactive Engagement: 3D Billboards featuring interactive elements that allow passersby to engage directly with the content.

Potential Customer Example:

 • Automotive Industry: Car manufacturers using interactive 3D Billboards to let people virtually explore and customize car models.

Example of a Potential Customer Embracing Both Trends:

Trend:

 • Integrated Campaigns: Brands seamlessly integrating AI Influencers for personalized online engagement and 3D Billboards for impactful offline experiences.

Potential Customer Example:

 • Technology Retailer: A tech retailer using AI Influencers for online product recommendations and tech tips. Simultaneously, they utilize 3D Billboards in flagship stores to showcase their latest products with immersive displays.

Always consider the specific characteristics of your target market and industry when adapting these trends. It’s essential to stay updated with the latest developments as the landscape of AI Influencers and 3D Billboards is dynamic and may evolve further by 2024.

โคตรเจ๋ง!

ติดตามกูนี่แหละเซลล์ร้อยล้านได้ที่
Website – sales100million.com
Blockdit – blockdit.com/sales100million
Facebook – facebook.com/sales100million
Instagram – instagram.com/sales100million
YouTube – youtube.com/@sales100million
TikTok – tiktok.com/@sales100million
LinkedIn – linkedin.com/company/sales100million

Leave your vote

Comments

0 comments

Similar Posts