ผมจะเป็นนักขายและนักธุรกิจที่ดี เพื่อในหลวงของผม

26 ตุลาคม 2560: วันแห่งความเศร้าโศกาอาดูร ลูกจะขอเขียนเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 สืบไป

ผมขอทุกคนได้โปรดทำตามนะครับ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา สิ่งที่ผมเขียนคือสิ่งที่ผมได้ดำเนินรอยตามพระราชดำริและพระบรมราโชวาทของในหลวงตลอดมา ผมเองก็จะทำตามสิ่งที่ผมเขียนอยากสุดความสามารถตลอดไป เพื่อเป็นคนดีและเป็นคนที่ได้ชื่อว่า “ลูกของพ่อ”

1. จงเป็นนักขายที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรมและความถูกต้อง

โลกแห่งธุรกิจที่ขาวสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฎิบัติตาม จงรักษาและยึดมั่นตามกระบวนการซื้อขายที่ถูกต้อง ซึ่งคุณสามารถลงมือทำได้ทันทีตั้งแต่การแต่งตัวให้ถูกกาละเทศะ มีความสุภาพเรียบร้อย พูดจากับลูกค้าด้วยความเข้าใจและจริงใจ ลงมือทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าและทีมงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ทำตามสิ่งที่รับปากหรือทำตามสัญญาที่ได้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จงลงมือแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วง มีความรับผิดชอบ อย่าหนีปัญหา และปฎิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ระหว่างคุณกับลูกค้าให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยทุกอย่างต้องยึดมั่นอยู่บนความถูกต้อง

จงหลีกเลี่ยงการลุ่มหลงอยู่กับการค้าที่เต็มไปด้วยอามิจสินจ้าง เช่น การทุจริตในหน้าที่ การค้าขายที่ใช้วิธีการเอาชนะคู่แข่งด้วยเงินใต้โต๊ะ การใช้เวลาไปกับกิจกรรมนอกสนามกับลูกค้าและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขจนเกินพอดี การสาดโคลนใส่คู่แข่งโดยไม่ได้มุ่งเน้นถึงสิ่งที่คุณมอบให้ลูกค้าได้เหนือกว่า การพูดโกหกหรือรับปากว่าจะทำอะไรให้กับลูกค้า ทั้งๆ ที่ไม่สามารถทำได้ การหนีปัญหา ไม่ช่วยเหลือลูกค้าหลังการขาย เรื่องเหล่านี้ผมขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงและตั้งอยู่ในจิตสำนึกทางการค้าที่ดี

2. ดำเนินธุรกิจตามพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ใช่แนวคิดที่หลายคนมักเข้าใจแบบผิดๆ ในทางการค้าและการทำธุรกิจไม่ได้หมายถึงการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพียงอย่างเดียว แต่ปรัชญานี้คือการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน

โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและการประกอบการงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน ฯลฯ ตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ปรัชญา

ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมุ่งเน้นให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของธุรกิจนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน หลักการนี้จะทำให้คุณดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ลงทุนจนเกินตัว จัดการต้นทุนและผลกำไรได้อย่างสอดคล้องและทำให้สินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ธุรกิจของคุณได้กำไรในระดับที่อยู่ได้และสามารถต่อยอดธุรกิจไปเรื่อยๆ อย่างไม่ประมาท

การทุ่มเงินลงทุนจนเกินตัว การกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารโดยไม่ประเมินยอดขายที่ได้กลับมา ความประมาทในการคาดการณ์ผลประกอบการที่จะไหลกลับเข้ามาโดยขาดข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผล สิ่งเหล่านี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจนทำให้ธุรกิจของคุณต้องล้มเหลวลงไปอย่างสิ้นเชิง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่คุณสามารถลงมือปฎิบัติตามได้ทันที พระราชดำริของพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจควรหยิบแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน

3. จงอย่าโลภมาก เพราะความโลภคือบ่อเกิดแห่งหายนะสำหรับนักขายและนักธุรกิจ

นักขายและนักธุรกิจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทองๆ มีโอกาสได้จับเงินและเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นจำนวนเงินที่มีความสำคัญกับชีวิตหรือมีผลประโยชน์มหาศาาล เนื่องจากเรื่องเงินเป็นสิ่งที่สร้างความต้องการที่ซ่อนอยู่ในส่วนใต้สุดของจิตใจมนุษย์ จึงมีโอกาสที่เรื่องนี้จะสร้าง “ความโลภ” ภายในจิตใจคุณจนกลายเป็นพลังด้านมืดให้คุณตกอยู่ในลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจของเงินตราได้ เรื่องเงินและความโลภ ถ้านำมารวมกันจะสร้างหายนะให้กับชีวิตคนคนนั้น ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ในข่าวรอบตัวคุณ ตั้งแต่เรื่องโกงกิน ทุจริต ฆาตกรรม ไปจนถึงความเสียหายต่อประเทศชาติ

จงยึดมั่นในการประมาณตนและทำความเข้าใจกับตนเอง ไม่ผิดที่บางครั้งอาจจะมีอาการโลภเกิดขึ้น แต่จงรีบตักเตือนตัวเองทันทีเพื่อไม่ให้ความโลภครอบงำจิตใจ เมื่อมีความโลภน้อยลง การเบียดเบียนผู้อื่นก็จะน้อยลงเช่นกัน ทำธุรกิจอะไรก็ควรทำพอประมาณ ได้กำไรในระดับที่อยู่ได้ สมเหตุสมผล ไม่โลภมากจนเกินไป เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน

4. จงแบ่งเวลาในการทำงานให้พอดี และจงอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและตนเองด้วย

นักขายและนักธุรกิจมักทำงานทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน โดยเฉพาะการทำงานนอกเวลางานที่หลายคนทำไปเพื่อมุ่งหวังเกี่ยวกับการปิดยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ในบางครั้งอาจจะทำให้คุณใช้เวลาไปกับงานมากเกินไปจนไม่ได้ให้เวลากับคนในครอบครัวที่คุณรัก การทุ่มเทและบ้างานจนเกินพอดีไม่ได้เป็นผลดีกับเรื่องชีวิตโดยรวมของคุณ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง อีกทั้งยังกินเวลาชีวิตของคุณไปมาก จนทำให้คุณไม่ได้ดูแลตัวเอง รู้ตัวอีกที ความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักก็แย่ลง สุขภาพแย่ลงเพราะขาดการดูแลตัวเอง ไม่ได้แบ่งเวลาให้ตัวเอง ดังนั้นทุกคนจงแบ่งเวลางานให้มีประสิทธิภาพและใช้เวลาหลังเลิกงานกับคนที่คุณรักและตัวคุณเองนะครับ

5. จงทำงานด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

การทำงานในรูปแบบบริษัทเป็นการทำงานเป็นทีม ไม่มีใครที่สามารถลงมือทำงานด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว รูปแบบการทำงานจะประกอบไปด้วยหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องใต้บังคับบัญชา เป็นต้น สามส่วนนี้จะต้องทำงานด้วยความสามัคคี สมัครสมาน กลมเกลียว จึงจะทำให้การทำงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี ดังนั้น คุณจึงต้องให้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมงานของคุณ ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ หลีกเลี่ยงการติดฉินนินทาหรือสนใจเรื่องลบๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานมีปัญหา จงหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่พวกเขาอย่างไม่ลังเล ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องปิดทองหลังพระก็ตาม ความสามัคคีก็จะตามมา

0:50 น. เขียนเพื่อพ่อด้วยหัวใจ…

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คณะผู้บริหาร ทีมงาน “Sales100Million”

แรงบันดาลใจ: https://th.wikipedia.org/wiki/เศรษฐกิจพอเพียง

Leave your vote

Comments

0 comments

Similar Posts

ใส่ความเห็น